Pomiary hydrologiczne — rodzaje i specyfika

HEGA1 młynek hydrometryczny z licznikiem

Wyróżniamy kilka rodzajów pomiarów hydrometrycznych, w przypadku których niezbędne jest zastosowanie odpowiednich urządzeń.

Główne rodzaje pomiarów hydrologicznych

  • W pierwszej kolejności należy wyróżnić pomiar stanu wody, który wykonywany jest przy użyciu łat wodowskazowych (odczyt miejscowy) lub przyrządów określanych mianem limnigrafami (odczyt zdalny z ciągłą rejestracją).
  • Pomiar przepływu wody może być wykonywany przy użyciu: młynka hydrometrycznego, metody akustycznej, przepływomierzem elektromagnetycznym, przelewem mierniczym. Prace laboratoryjne nad przepływem wody przy użyciu młynków hydrometrycznych. Producenci młynków hydrometrycznych oferują kilka rodzajów urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia tych pomiarów. Młynek hydrometrycznych służy do pomiaru prędkości przepływu metodą “powierzchnia — prędkość”. Parcie przepływającej wody powoduje obrót wirnika młynka, którego obroty są zliczane w wyznaczonym czasie. Metoda akustyczna służy do pomiaru natężenia przepływu wody w profilu rzeki. To metoda wykorzystującą występujące przy propagacji fali dźwiękowej zjawisko Dopplera, polegające na zmianie częstotliwości sygnału odbitego od poruszającego się obiektu. Przepływomierz elektromagnetyczny i przelew mierniczy to kolejne przyrządy, które umożliwiają wykonanie pomiarów przepływu wody.
  • W zakresie pomiarów hydrologicznych mieszczą się również pomiary zjawisk lodowych. Możemy wyróżnić dwa podstawowe przyrządy, służące do przeprowadzania pomiarów tego rodzaju. Jednym z nich jest kosa lodowa, służąca do określania grubości lodu. Składa się z drewnianej łopaty z podziałem co 1 cm, na której u dołu osadzony jest zaczep metalowy. Wierzchołek zaczepu znajduje się na wysokości zera podziału. Część metalową urządzenia należy umieścić w przerębli pod lodem i trzymając pionowo przyrząd można odczytać na drewnianej łacie grubość lodu. Konstrukcja kosy lodowej umożliwia wyeliminowanie ewentualnych błędów. Kolejny przyrząd to drabinka Sommera. Służy do określania stopnia pokrycia rzeki lodem, śryżem i krą. Cechuje się bardzo prostą konstrukcją i dużą trwałością.